Bestyrelsen af Søllerød Skytteforening inviterer hermed alle vores medlemmer til Genneralforsamling tirsdag den 30.april 2019 kl. 19:00 på Rundforbi Stadion i klublokalet. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling kl. 19.00: 

1) Valg af dirigent 
2) Formanden aflægger beretning 
3) Kassereren forelægger regnskab 
4) Indskud og kontingent 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Valg af Formand (ulige år) 
7) Valg af Næstformand (lige år) 
8) Valg af sekretær (ulige år) 
9) Valg af Kasserer (lige år) 
10) Valg af afdelingsformænd (lige år) 
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år) 
12) Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden skriftligt i hænde senest tirsdag d. 23. april 2019. Forslag som ikke er modtaget rettidigt skal fremføres under eventuelt, men kan ikke besluttes af generalforsamlingen. 

Der serveres gratis øl og vand under generalforsamlingen til de fremmødte medlemmer. 

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling serveres der kaffe og kage.